اوانکو(تاندور)


طرح و تولید کننده دستگاه ها ی بدن سازی باشگاهی و خانگی

www.ovanko.com

عرضه کننده برندهای مطرح خارجی دستگاه های بدنسازی و هوازی دمبل و وزنه هالتر

مجموع مطلوبیت های تاندور قدیم به همراه نوآوری و طراحی زیبا در اوانکوی جدید

88583370

22716954

09301226494