پارسیان فومتهران،بازار خیابان خیام  قبل از چهار راه گلوبندک،کوچه منوچهرخانی

مجتمع تجاری دیپلمات طبقه همکف شماره 37

09129318544

55818717

55818450